Our Savior Lutheran
Church & School Staff
  
Senior Pastor
 
(517) 882-8665  ext. 103
 
  
 
(517) 882-3550  ext. 212
 
  
Hmong Ministries
 
(517) 882-8665  ext. 104
  
Debbie Walworth
School Secretary
 
(517) 882-3550  ext. 200
 
Vicar
 
(517) 882-8665  ext. 308
  
Windy Carroll
Early Childhood Director
 
(517) 882-3550  ext. 108
  
Minister of Music,
Music Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 107
  
Sara DeYarmond
Preschool/Pre-Kindergarten Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 214
  
Business Manager
 
(517) 882-8665  ext. 102
  
Denise Spohn
Preschool & Pre-Kindergarten Aide
 
(517) 882-3550  ext. 214
 
0048
 
Minister of Family Life,
Middle School Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 105
 
Preschool/Pre-Kindergarten Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 106
 
Administrative Assistant
 
(517) 882-8665  ext. 101
 
 
Preschool & Pre-Kindergarten Aide
 
(517) 882-3550  ext. 106
 
Communications Director
 
(517) 882-8665  ext. 100
 
 
Kylie Allen
Kindergarten Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 210
  
Facilities Manager
 
(517) 882-8665
 
  
Sarah Wagner
Kindergarten Aide
 
(517) 882-3550  ext. 210
 
Sharon Atkinson
Pastoral Care Assistant
 
(517) 882-8665

 
Rachael Engelbrecht
1st Grade Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 201
 
Technology Manager
 
(517) 882-8665
 
Jane Haviland
1st Grade Aide
 
(517) 882-3550  ext. 201
 
Church & School Receptionist
 
(517) 882-3550  ext. 100
 
Tammy Mazur
2nd Grade Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 202
 
 
Kendra Waldie
Church & School Receptionist
 
(517) 882-3550  ext. 100
 
 
Librarian,
2nd Grade Aide
 
(517) 882-3550  ext. 211
 
Athletic Director
 
(517) 882-3550
 
3rd Grade Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 203
 
 
Food Service Director
 
(517) 882-3550  ext. 311
0003
 
4th Grade Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 204
 
 
Rachel Onore
Food Service Assistant
Extension Assistant
 
(517) 882-3550
 
 
5th Grade Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 205
Picture-Not-Available
 
Jean Reverman
Physical Education Teacher
 
(517) 882-3550 
 
 
 
Middle School Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 207
 
Amy Brunette
Art Teacher
 
(517) 882-3550
 
 
 
MacKenzie Drinan
Middle School Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 208
 
Lynly Watters
Computer Teacher
 
(517) 882-3550
 
Extension Lead Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 213
 
Ron Dorado
Band Teacher
 
(517) 882-3550

 
Extension Lead Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 213
 
 
Lisa Marshall
Spanish Teacher
 
(517) 882-3550
 
Jessica Cotter
Extension Assistant
 
(517) 882-3550  ext. 213
 
Christel Shepard LSEM Teacher
 
(517) 882-3550
 
Beth Wood
Extension Assistant
 
(517) 882-3550  ext. 213
 
Michael Ramos
Extension Assistant
 
(517) 882-3550  ext. 213
 
Courtney Mateer
Extension Assistant
 
(517) 882-3550  ext. 213
 
Dan Wagner
Extension Assistant
 
(517) 882-3550  ext. 213
 
Rebekah Giggy
Extension Assistant
 
(517) 882-3550  ext. 213
 
Victor Verhil
Extension Assistant
 
(517) 882-3550  ext. 213
 
Brett Wood
Extension Assistant
 
(517) 882-3550  ext. 213
 
Nate Lunsted
Extension Assistant
 
(517) 882-3550  ext. 213